پنجشنبه، 28 شهريور ماه، 1398

ڕۆ ئه‌ذێ

هۆرۆگێڵنای به‌هۆرامی: کورش یۆسفی//

هه‌ر کسم وکارێۆ حه‌سابش که‌ری ڕوێۆی پڕهاتش هه‌ن.ڕوێۆیچ  هه‌ن هیچ چێوش ده‌س مه‌گنۆ.وێت خاس باره‌ش وه‌رو چه‌ما، ئه‌گه‌ر شوفیرو تاکسیچ  بی بڕێۆ ڕوێ مۆسافرێ فره‌ته‌رێ گنانه‌ توڕه‌ت.

 کاروانیچ پێ جوره‌ بێ،شه‌وانۆ جه‌ژنێ،ئاخراوخه‌رمانانی (شهریور)ئاوه‌خته‌ ئه‌ذاوتاتێ هوششا گنوۆه‌ مشیو په‌ی زاوڵاشا  که‌ره‌سه‌و وانگه‌ی(مدرسه‌) پسانا،ڕۆ ئه‌ذه‌ێ،ڕۆ ماموسای،ڕۆ تاته‌ی،و... په‌ی ئاذی فره‌ خاس بێ.چا ڕوانه‌  نانش  دڵێ  ڕوه‌نیه‌نه‌ بێ.

دوێ ساڵێ هه‌ن ئی دووکانشه‌  نیانه‌ره‌،ئه‌وه‌ڵه‌وه‌  موشته‌ریش  نه‌بێنێ،چیوی فره‌ نه‌وره‌شێ.به‌لام  که‌م که‌م  موشته‌ریش فرێ  بیێ.تا یاوا ئا حه‌ننا بی به‌ یۆ جه‌ خه‌یردارته‌رین  دووکاناو ئا  گه‌ره‌کێ.

په‌ی وێش ده‌م و ده‌زگێوش هۆرنیابێ.بیه‌بێ  به‌ هوشه‌نگ خان! پاسشه‌  ئه‌ره‌جیێ  له‌مۆ ئه‌ذه‌یشه‌نه‌ هه‌ر هوشه‌نگ خان  بیه‌ن. ئه‌ذاش کێنه‌؟ئه‌سڵه‌ن هوشو ئه‌ذه‌ێشه‌نه‌ نه‌بێ.یه‌رێ  ساڵێ  بێ، خه‌به‌رش جه‌ ئه‌ذه‌ێش  نه‌بێ.یه‌رێ ساڵێ!یه‌رێ ساڵێ فره‌ فره‌ن؟ گاهه‌ز پێسه‌و چه‌م  تروکنایوی  ویه‌رۆ،گاهه‌ز  ئێنه‌و عومرێوی ویه‌رۆ،گاهه‌ز ته‌نیا  یه‌رێ ساڵێ  بۆ.ئه‌سڵه‌ن  مه‌کریۆ  زه‌مانی  پێسه‌ حه‌ساب  که‌ری.بڕێو جارێ  کرچێویچ(ثانیه‌) عومرێوا،   بڕێۆ وه‌ختیچ عومرێۆ کرچێوا.به‌ڵام ئاذی ئی  یه‌ره‌ ساڵه‌شه‌ فره‌ زوو ویارنابێ.یه‌ری ساڵێ  هوشش  شیه‌بێوه‌  ئه‌ذاش  هه‌نه‌. 

چی یه‌ره‌ ساڵه‌نه‌ یه‌رێ  که‌ره‌تێ  ڕۆ ئه‌ذه‌ێ ئاما بێ و ویه‌رده‌  بێ،یه‌رێ که‌رتێ  نورۆز ئاما،یه‌رێ که‌ڕه‌تێ ساڵ رۆ مه‌رگ و تاتێش ئاما.به‌ڵام  هیچ کام چا ڕوانه‌  لاو  ئه‌ذه‌یشه‌و نه‌بێ. ئاخریه‌که‌یچ  هوشو ئه‌ذه‌ێشه‌نه‌  نه‌مه‌نه‌ بێ.به‌ڵام  ڕۆ ئه‌ذه‌ێ حه‌سابێۆ ته‌رش هه‌ن.ئا ڕۆه‌ مه‌کریۆ  فکرۆ ئه‌ذه‌ینه‌  نه‌بی.به‌  تایبه‌ت  ئه‌گه‌ر  دووکانێوی وه‌شڵانه‌ت بۆ.دوێ،یه‌رێ  ڕۆێ    وه‌ڵێ  ئانه‌یه‌  زاوڵێۆ،گه‌ورێ مه‌یا  لات و  داواو  عه‌تری  ژه‌نانه‌ی،سه‌رپۆشی،که‌ره‌سه‌و وێ رازنای و...ونه‌ که‌را.ئه‌گه‌ر دووکانێوت بۆ هیچ  وه‌ختێۆ ڕۆ ئه‌ذه‌ێت هوش  مه‌شوۆه‌.    ئه‌سڵه‌ن  ئا دووکاندارێ بڕێۆ جه‌  که‌لوپه‌لیشا تایبه‌تا به‌ ڕو ئه‌ذه‌ێ.که‌ڵ و په‌لی  فره‌ مسانا تا ده‌سشا په‌ڕ بۆ په‌ی ئا ڕۆیه‌     وخه‌یرێوه‌ی فرێ  گنۆ ده‌سشا.چێش  که‌ری ئێتر؟ژیوای پێسنه‌نه‌! به‌ڵام ئا ڕۆه‌ چه‌نی  گرد ڕۆا ئه‌ذه‌ێ  جیاوازیش  بێ،هیزی شه‌وێش  وه‌رمو ئه‌ذه‌ێش  دیه‌ بێش.فره‌  دوور و نادیار،هیچ  چێوش  ویره‌نه‌  نه‌بێ،ته‌نیا زانێ  وه‌رمش  دیه‌ن.ساحبێ وه‌رمه‌نه‌ هۆرسته‌ۆ گه‌ره‌کش  بێ  زه‌نگ  دۆ په‌ی  واڵه‌کێش  به‌ڵام  زوو په‌شیمان  بیه‌ۆ.

چا ڕۆۆه‌  بۆنه‌ۆ  ژه‌نه‌کێشه‌ۆ  مه‌جبوور  بیه‌بێ  جه‌ ئه‌ذه‌ێش و قه‌وم وکه‌س وکاراش ده‌س بازۆ،ئیتر ئاموشیه‌شا  نه‌که‌رێ. پاسه‌شه‌  ئه‌ره‌جیێ  هه‌ر جه‌ ئه‌وه‌لیچه‌ۆ  نه‌بیێ نێ .پێسه‌ واچی  زاوڵێوی بێ  که‌س وکار بیه‌ن.ئه‌سله‌ن  پێسه‌ واچی  جه‌ هه‌ژگێ  بیه‌ن.جه‌ ئه‌وه‌ڵه‌وه‌ فکرۆ ئاذیشاش نه‌بێ .به‌ هه‌وه‌س و  دوران و جوانی ژیانش ویارێ.تا وا حه‌ننا  په‌ێش  لوابیه‌ چه‌نی  ژه‌نه‌کێش و که‌س وکارۆ ژه‌نه‌کێش  وێش  سه‌رگه‌رم  که‌رێ.ئی سه‌رگه‌رمیه ‌  ئیتر رازیش  نه‌که‌رێ.نه‌تاوێ  ئاذیشا یه‌کسه‌ر جه‌ ویر به‌رۆۆه‌.  کارێویچ  نه‌که‌رێ  که‌س  په‌نه‌ش  بزانۆ.سه‌عیده‌  فره‌  کوشیێ  نازۆ فکرو  ویرش  ڕوه‌و لاو  ئه‌ذه‌یش  بلۆ،به‌ڵام  مه‌گه‌ر  کریۆ  ئه‌ذات  هوشت  بشوۆه .

ئا ڕۆه‌یچه‌ ڕۆ ئه‌ذه‌ێ بێ، دڵێ ماشینه‌که‌یشه‌نه‌  جگه‌رێوش  گیسنانه‌،په‌شت و چراۆه‌ سووره‌كێنه‌ مدرا وخه‌ریکۆ جگه‌ره‌که‌ی بی.فکرش  خاس  کار  نه‌که‌رێ. چا  ڕۆا  بێ  که‌  مشیو  هه‌زار  فکرێ  جۆراو جۆرێ  که‌رۆ  تا  ویرش  خڵافنۆ.کوشیێ  وێش  به‌  که‌ل وپه‌ل ئه‌سای  په‌ی  دووکانه‌که‌یش،به‌ موشته‌ریه‌کا،به‌  سه‌عیده‌ی و  زاوڵێۆ  که‌  ڕانه‌  بێ،و... خڵافنۆ  تا  ئه‌ذه‌ێش  ویرشه‌نه‌  به‌رۆۆه.به‌ڵام  مه‌گه‌ر  کریۆ؟ئا ڕۆه‌ ڕۆ ئه‌ذه‌ێ  بێ!!

یاوا لاو دووکانه‌که‌یش  ماشینه‌که‌ش  یاگیوه‌نه‌  مدرنا.پێسه‌و  جارا  به‌ مل قوتی و وێ زل زانای  لوا  په‌ی  دووکانه‌که‌یش. سڵام  هوشه‌نگ  خان  پیسه‌و جارا چی  لاو چه‌و  لاوه‌ به‌رز  بێه‌و.ئاذیچ  پاسه‌ وێش  ئه‌رمانێ  پیسه‌و  گرد  ڕۆان.به‌ره‌و  دووکانه‌که‌یش  که‌رده‌ۆ،به‌ڵام  تا  گه‌ره‌کش  بێ  بلۆ چوه‌ر چه‌مش  که‌ۆت به‌ تیکێۆ  مۆقه‌ۆێ،سه‌رشه‌و نویسیابێ  ڕۆ ئه‌ذه‌ێت  هوش  نه‌شۆۆه‌.ئه‌سڵه‌ن فکرش  نه‌که‌رده‌بێ ئی  بنجکێ(جمله‌)هه ڵاڵه‌یێ(تبلیغاتی)فره‌ته‌ر جه‌ هه‌ر  چیویوی و   هه‌ر که‌سی   سه‌رو  وێشه‌ۆ  شونی  بنیوره‌.ئێتر  کارۆ وێش  که‌ردش،سه‌برۆ  هیچیش  نه‌مه‌نه‌  بێ.به‌ره‌که‌ش  بیناو  گێڵاوه‌  سوارۆ  ماشینه‌که‌یش  بی.یاوا  لاو گۆڵ وره‌شیوی،باقێۆ گۆڵێ  زه‌ریفێ و گرانێش  ئه‌سێ. سوارۆ ماشینه‌که‌ی بی وگازش  گێرت  په‌ێش.فره‌ تن  لوێ،پیسه‌ واچی  فره‌ دێرش  بیه‌ن،پیسه‌ واچی ...

که‌وته‌نه‌  دلێ  جادێوی  چۆڵی،نه‌ما مۆبایله‌که‌یش  شۆماره‌و  واڵه‌کێش  گێرتش.ئه‌له‌و،سڵام  هوشه‌نگه‌نا

سڵام،براڵه‌،خه‌یر بۆ! وێته‌نی ؟چکونێ ؟

ئینانا جاده‌نه‌،ملای ملو  په‌ی  لاو ئه‌ذه‌یم.

ڕاس  ماچی!

ئه‌رێ وه‌ڵڵا،نیم  سه‌عاتێ ته‌ر  یاوو  وه‌ره‌ۆ،

وه‌ی  خواڵه‌له‌  گیان،هه‌ره‌ قه‌تی تا.

ئه‌رێ  واڵێ  گیان ،باوه‌ڕ  که‌ره‌ راس  ماچو.

باوه‌ڕم  که‌رد براڵه‌،یاوای لاش  سڵامۆ منیچش  یاونه‌  لا.من  هیزی  لاشه‌و بیێ نا.

سه‌رو چه‌ما،سڵامت یاونو،به‌ڵام

به‌ڵام چێش؟چێش بیه‌ن ؟

نیشانۆ یانه‌ی تازه‌یش  نیام.ماچیم په‌ی؟

چی مه‌واچو،ئیسه‌ ماچوت په‌ی،بنویسه‌ قه‌طعه‌و202 ره‌دیف و  160 ...!! 

 ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 13 مرداد ماه، 1393 توسط admin2  پرینت

مرتبط باموضوع :

 ڕازۆ مامالێ  [ پنجشنبه، 30 تير ماه، 1390 ] 8267 مشاهده
 هیله‌ی ره‌نگ کریا  [ دوشنبه، 11 آذر ماه، 1392 ] 2542 مشاهده
 چونیه تی ده ربڕینی خوشه ویستی بو "رسول الله"  [ دوشنبه، 30 دي ماه، 1392 ] 2933 مشاهده
 جل و‌به‌رگ و نه‌وروزی  [ دوشنبه، 12 اسفند ماه، 1392 ] 1842 مشاهده
 ئی حه‌قه‌ پا حه‌قێ  [ سه شنبه، 16 آبان ماه، 1391 ] 5109 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام (ضروری): 
ایمیل (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب
صفحات پيشنهادي
لينکدوني
پیامک

ســامـانه پیام کوتاه پینوسارسال خبر ، مقاله ، گزارش و ...شماره همراه خود را برای عضویت در خبرنامه پیامکی وارد کنید