پنجشنبه، 28 شهريور ماه، 1398

جل و‌به‌رگ و نه‌وروزی

نویسنده : کورش یوسفی  
هه‌وشۆ وانگه‌یه‌نه‌چه‌نی زارۆڵاگه‌مه‌که‌رێنێ.دماوره‌مه‌ڕه‌ماڵێوێ فرێ شونۆ یه‌کترینیه‌ره‌  مانیامێ. کونجێوه‌نه‌ نیشتێ مێره‌ تاسه‌یه‌یمێوه‌.شاهۆ  واتش:سه‌عات یه‌رێ بێدێ  په‌ی کوجیێ.
من وئارمان وهێمن ودیارواتما:خاسامه‌یمێ.  هیوای واتش:ئارۆ من مه‌تاوو به‌و،واتما:دیسانۆ  چی
نمه‌ی،خه‌یرا،کۆگه‌ملدێ.
هیوای واتش:نیمه‌ ڕودماچه‌نی ئه‌ذێم وتاته‌یم  په‌ی کرماشانی ملمێ،جلێ مسانمێ.
واتم:خۆتۆتازه‌ جلێت ئه‌سه‌ێنێ،دیسانه‌و په‌ی چیشی مسانی؟
هیوای واتش:مه‌گه‌رمه‌زانی دوێ هه‌فتێ ته‌ر  نه‌وروزا،ساڵه‌ تازێ بۆوه‌.مشیوپه‌ی ساڵێ تازێ  جڵێ وپاڵه‌ێ تازێ پسانی.تاته‌یم واته‌ن چاگه‌ یچه‌ هه‌رچێوت گه‌ره‌ک بۆپه‌ی گه‌مه‌که‌رده‌ی په‌یت مسانوو.چی قسانه‌ بێنمێ زه‌نگشادا  وه‌نه‌،گردیمالوایمێ په‌ی هوده‌و ده‌رس وه‌نه‌که‌ یما.
زاروڵه‌کێ گردسه‌رو یاگه‌کاشاوه‌ نیشتێره‌، مامۆساکه‌یچمائاما.مامۆساخه‌ریک و وانه‌واته‌ی بی. به‌ڵام  من هه‌رفکرو قسه‌کاوهیوایه‌نه‌ بینی. ئاواته‌ وازبینی تاته‌م پێسه‌وتاته‌وئاذی ده‌وڵه‌مه‌ن  بیێ،هه‌رچیم واتێ په‌یم ئه‌سابیه‌ش.چی فکرانه‌ بینی، مامۆساکه‌یماچڵاکنان یه‌ره‌،واتش: کۆساڵان ئینای چکۆ؟ئه‌جۆهۆشت نیالاو  وانه‌که‌یه‌و؟
واتم:نامامۆساگیان،کۆچێوسه‌ره‌م مێشو.نه‌زانێ نێ باسۆچێشیش که‌رده‌ن.گۆشم  گێرت په‌ی  مامۆسای.به‌لام به‌ینێوش په‌نه‌ شی دیسانه‌و  لوانیه‌وفکرێره‌.ئێننه‌م زاناده‌نگۆزه‌نگی ئاما. گردیماوێماجه‌م که‌ردو که‌وتیمێ ڕاپه‌ی یانه‌ی.
وه‌رو به‌ره‌و وانگه‌یه‌نه‌ ئه‌ذاوتاته‌وبڕێوجه‌زاروڵه‌کا ئامێ بێنێ شونیشا.من وشاهۆبه‌ ره‌مه‌ ڕه‌مالێ لوایمێ په‌ی یانه‌ی.
ته‌قه‌و به‌ریم دا،ئه‌ذێم به‌ره‌که‌ش که‌رده‌و،سڵامم که‌رد.جوابش دانیه‌و واتش:خێر به‌یه‌و روڵه‌گیان. خه‌برات و وانگه‌ی. هیچم نه‌وات و،لوانی نیشتانیه‌ره‌.ئه‌ذیم نانش حازر که‌رده ‌بێ.لوانی  ده‌سێم شورتێ،یاڕڕی ئه‌ذێم دا،سفره‌که‌م یاواره‌ ،هه‌وه‌ڕه‌کێم ئاوردێ سه‌رو سفره‌ی.گه‌ره کم بێ باسۆجل وپاڵا ئه‌سای که‌روو.به‌ڵام وه‌رو وێمه‌ره‌ واتم،هیچ نه‌واچوخاسته‌را.تاته‌م یه‌رێ مانگێن سه‌رۆ کاریه‌وبه‌رشاکه‌رده‌ن،هه‌رمانه‌ش په‌ی مه‌بۆ.دوێ روێ کارش په‌ی بۆ،یه‌رێ روه‌ په‌یش مه‌بۆ.
دلێ ئی فکرانه‌ بینی ئه‌ذێم وات: کۆساڵان گیان چاشته‌کێت وه‌ره‌ تاسه‌رده ‌نه‌بیێنه‌و.چێشتائه‌جۆ   که‌شتیت غه‌رقێ بیێنێ.مامۆساکه‌یتاکۆشته‌نی، چه‌نی زاروڵا گژیانی.واتم: نائه‌ذاگیان هیچ نه‌بیه‌ن ،هیچ نه‌واچو خاسته‌را.
ئه‌ذێم ده‌نگش نه‌که‌ردتا نانه‌که‌م وارد.دماوه‌ئێننه‌  گیرش دانی په‌نه‌.تاباسه‌که‌م په‌ی که‌ردو،واتم:  واچه‌ به‌ تاته‌یم په‌ی نه‌وروزی جل وپاڵێ تازێم  په‌ی پسانۆ.
ئه‌ذیم وات:مه‌زانی بارودوخماچیشینا؟تاته‌ت یه‌رێ مانگێن کارش نیا.یه‌رێ مانگێن کرێهایانه‌ که‌مانه‌ذان.برێنج وقه‌ن و ڕه وه‌ن وشه‌که‌رما  ئاننه‌ش نه‌مه‌نه‌ن ته‌مامیو.تویچ باسۆساڵێ  تازێو نه‌وروزیماپه‌ی که‌ری.ئێمه‌ نانمانیاتۆماچی  پیازی پسانه‌.
بێ ده‌نگ بیانی وهیچم نه‌وات. فکرێو که‌وته‌نه‌  مه‌ژگم.مشو وێم کارێو که‌رووئانیمه‌ڕوه‌ نزیانیه‌ره‌ . وه‌رو وێمه‌ره‌ واتم: بانامێوکه‌ردیمێ. کاغه‌زوقه‌ڵمێوم ئاوردو ده‌سم که‌رد نویسته‌ی ،  باس و وێم و،تاته‌یم و،یانه‌یما،هه‌رچی ئاما  مه‌ژگمه ره‌ نویستم. ئاخرشه‌و نویستم، مامۆسا گیان به‌شکوم ره‌ێوه‌ماپه‌ی بێزیه‌و.
نامه‌که‌م وسته‌نه‌ دلێ پاکه‌تێوێ،ساحبێ لوانی  په‌ی وانگه‌ی.روه‌م نه‌بێ نامه‌که‌ی ده‌و ده‌سۆ  مامۆساکه‌یمه‌و.کوچێوش مه‌نه‌ بێ زه‌نگ ویانه‌ی داوه‌نه،پام نیاجه‌رگ و وێمه‌ره‌،نامه‌که‌م کیفه‌ که‌ مه‌نه‌به‌رئاورد،دام ده‌س ومامۆساکه‌یمه‌و،ئامانی نیشتانیه‌ره‌.
تازه‌نگشاداوه‌نه‌ هه‌زارره‌نگێم فاڕێ.به‌ئه‌ژنه‌ویه‌و  زه‌نگی دوێ په‌ێم بێنێ دوێته‌رم قه‌رزێ که‌ردی و تایانه‌ره‌مانی.
دوێ یه‌رێ روێش په‌نه‌ شی،مامۆساکه‌یماوات: واچه‌ به‌ تاته‌یت سه‌وای به‌ێوپه‌ی وانگه‌ی.شه وێش واتم به‌تاته‌یم،مامۆساکه‌یماواته‌ن:سه‌وای  به‌ی په‌ی وانگه‌ی.تاته‌یم وات:
چه‌ په‌نێوه‌ت ده‌ینه‌ره‌،چێشت که‌رده‌ ن؟سه‌وای وانگه‌نه‌ نه‌زانینی چێش که‌روو.مامۆسای تاته‌م  په‌ی چێشیش چڕیه‌ن.ئاروه‌ به‌ هیچیو وه‌خته‌که‌  نه‌ویه‌رێ.شاهۆئاماپه‌ی لایم واتش:چێشتا؟دوێ یه‌رێ روێن خاسش مه‌واچی.واتم:شاهو،تۆخوا  وازم باره‌ چنه‌.بادماوه‌ په‌یت ماچوچێشا.
نیمه‌ ڕو تاته‌م ئاماوه‌ په‌ی یانه‌ی.چڕیانیش. به‌ ته‌رسیه‌و واتم: به‌ڵێ تاته‌ گیان.تاتیم وات پاوئانه‌ یه‌ هه‌شت ساڵێتا،به‌ڵام پاسه‌ دیارا فره‌ژیره‌نی .  مامۆساکه‌تا تارێفێت که‌رێ. دماوه‌ باسوو نامه‌ که‌یش که‌ردنۆیسته‌بێم. تاته‌یم درێژه‌ش په‌نه‌ داو واتش: مامۆساکه‌یتا واته‌ن چه‌نی ئاغه‌ی موحه‌مه‌دی ساحیبو کارخانه‌و ئاردوه‌ش که‌رده‌ی قسێم که‌ردێنێ،واته‌نش به‌ێو په‌ی لایم  تاهه‌رمانێوه‌ش په‌ی بێزووه‌.کۆچیۆزه‌ریچش دانی په‌نه‌واتش:په‌ی نه‌وروزی جلێ وپاڵێ تازێ پسانه‌ په‌ی کۆساڵانی. هه‌ر وه‌ختێۆ زه‌ر که‌وت  ده‌ست مذه‌یمه‌و په‌نه‌. ئانامه‌یچشه‌ دانی،ده‌وش به‌ تۆ.
نامه‌که‌م گێرت و وازم که‌رد. مامۆسای نویسته‌بێش: قه‌ذرو ئه‌ذاو تاته‌یت بزانه‌، ئیحترامشاگێره‌،جه‌کارو بارویانه‌یه‌نه‌ یاڕڕیشاده‌. ده‌رسه‌کات خاس بوانه‌.ئه‌گه‌ر گه‌رکتاجه‌ دماڕونه‌ بارودوخت فاڕیو، مشیو هه‌رئیسه‌ خاس ده‌رسه‌ کات وانی،تاوه‌ختێوگه‌وره‌ بیه‌ی بتاوی یاوی پا چێوا گه‌ره‌کێته‌نێ.ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 12 اسفند ماه، 1392 توسط admin3  پرینت

مرتبط باموضوع :

 ميرزا محمود دوريسانی شاعر و تاریخ نويس  [ دوشنبه، 10 مهر ماه، 1391 ] 4292 مشاهده
 ئی حه‌قه‌ پا حه‌قێ  [ سه شنبه، 16 آبان ماه، 1391 ] 5109 مشاهده
 ڕۆڵی قورئان لە ژیاندا  [ شنبه، 20 خرداد ماه، 1396 ] 1443 مشاهده
 سه داستان کوتاه به زبان کردی  [ شنبه، 29 آبان ماه، 1395 ] 1980 مشاهده
 داستانۆ دڤه‌ براڵه‌ی  [ دوشنبه، 19 خرداد ماه، 1393 ] 2016 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام (ضروری): 
ایمیل (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب
صفحات پيشنهادي
لينکدوني
پیامک

ســامـانه پیام کوتاه پینوسارسال خبر ، مقاله ، گزارش و ...شماره همراه خود را برای عضویت در خبرنامه پیامکی وارد کنید