افتخار یک یهودی و افتخار یک مسلمان!

در این بخش عقاید و باورهای اسلامی معرفی می شوند

مديران انجمن: CafeWeb, Dabir, Noha, bahar

افتخار یک یهودی و افتخار یک مسلمان!

پستتوسط Noha » يکشنبه اسفند ماه 4, 1392 10:44 pm

هوالمستعان

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته


من یهودی هستم و افتخار می کنم!« عنوان مقاله ای است که اخیرا یک جوان آمریکایی آن را منتشر کرده است.

او در این مقاله نوشت: من یهودی هستم و افتخار می کنم! امروز تصمیم با ماست.

ای اعراب و ایمسلمانان، شکوه و عظمت شما از بین رفته. آیا ندیدید که ما با زیرکی با شما چه کار کردیم؟!

در خیابان های شما راه رفتیم و وضع شما ما را به شگفتی وا نمی دارد آیا می دانید چه کار کردیم؟!

با همه سادگی حجاب دختران شما را برداشتیم.

و به وسیله آن [حجاب های کنار زده شده]، قرآن شما را پوشاندیم. شما تحت فرمان ما قرار گرفتید! شما را آن طور که می خواهیم و

در زمانی که خواستیم به حرکت وا می داریم. شمایک دین کامل بودید ولی ما باعث شدیم که دین شما فرقه فرقه شود، لباس هایمان

را به شما صادر کردیم. به بازارهایتان نگاه کنید، همه این لباس ها عامل هتک حرمت شماست و جالب است که همه شما به آن گرایش دارید.

شلوارهای جوانانتان پایین کمرهایشان است و نمی دانید که این از صفات قوم لوط است.آن وقت شما ای نادان ها فریاد می زنید:

یهود سرزمین ما را دزدید و به آبروی ما توهین کرد. شما کجایید؟! در خیابان ها دخترانتان را با چه تمسخری اذیت می کنید!

شما در حال سقوط و نابودی هستید در حالی که پیشرفت درسی شما برای ما شگفت آور نیست.

پس شما را به خط مشی های کسالت آور مجهز کردیم،

و تلویزیون های شما را با برنامه های فریبنده و گمراه کننده پر کردیم. دیگر به چیزهایی که اهمیت دارد فکر نکردید و نیازی نیست

که بگویید چه چیزی فکر شما را مشغول کرده است؟! پس ساکت بمانید!ما فرهنگ دوست یابی بین دختران و پسرانتانرا رایج کردیم

در حالی که شما پاک ترین مردمبودید و حالا پست و بیچاره هستید! پی بردیمکه زبان شما (عربی)فصیح ترین زبان است

و با آن قرآن را می خوانید پس به شما گفتیم که زبانتان عقب مانده و مربوط به گذشته است. فورا از آن رویگردان شدید

و به زبان های ساختگی و دروغین افتخار کردید.دولت های شما محیط علمی را برای شما فراهم نکردند و این مسأله دانشمندانتان

را واداربه فرار به کشورهای غربی کرد یا این که در کشورهایتان ماندند و در پایین ترین مرتبه زندگی کردند.بگویید:

پدرم و پدر بزرگم این چنین آن چنان بودنند در حالی که خود شما چیزی نیستید، ما شما را این گونه دوست داریم و می خواهیم

این گونه باشید!وحدت کلمه شما ما را متعجب نمی کند پس مسجدی از شیعیان را منفجر می کنیم و می گوییم

اهل سنت منفجر کرد یا مسجدی از اهل سنت راویران می کنیم و می گوییم کار شیعیان بود.پس شما را به این شکل رها کردیم

تا این که آتش جنگ بین شما شعله ور شد! به شما برگه هایی را برای خواندن دادیم و فیلم هایی که آنها را در اخبارتان پخش می کنید

برای اینکه بین شما فتنه بیندازیم. به شما یک سرگرمی به اسم »بهار عربی« دادیم که با آن بازی می کنید تا آتش جنگ

را بین شما برافروزیم آتشی که تا همه شما را نسوزاند، خاموش نخواهد شد.من یک یهودی آمریکایی هستم و افتخار می کنم
******************************************

******************************************

******************************************

در پاسخ به این نوشته خواهر کلثوم قائدی این مطلب رو نوشتند:
امروزتصمیم باعقل های زنده وافکاربیداراست نه شما! ای یهودیان وای مسیحیان دین ستیز؛شکوه وعظمت اسلام هرگزازمیان نخواهدرفت!

آنچه شمامی کنیدازچشم ودل وذهن بیدارماپنهان نمانده ونخواهدماند.اگرمسلمانی حجاب ندارد،اثرفرهنگ های غلط رسوخ کرده بین جوانان است

که متاسفانه ازقرآن وسنت دورمانده اند،چه بسااگراسوه آنان امهات المومنین بودندهرگزازراه راست منحرف نمی شدند.آن هابیش ازهرکس به خودتوهین می کنند!

یک مسلمان واقعی ومومن هرگزتحت فرمان یهودونصاری قرارنمی گیرد وعظمت دینش رافراموش نمی کند.دین مادین کاملی است که خداورسولش

ازآن اعلان رضایت کرده اند؛"الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا" آنچه شمافرقه فرقه اش خوانده ایدهمه

زیرمجموعه ای ازاسلام ناب احمدی است که پاره نگشته بلکه درجزییات اندک باهم تفاوت دارنداماهمیشه یکپارچه ومتحدخواهدماندمگرندیده اید

که چگونه درمسجدالحرام،عرب وترک وعجم واسترالیایی وآمریکایی واروپایی و...یکپارچه چه حنفی باشدچه شافعی ویامالکی وحنبلی

برامامی اقتدامی کنندکه مالکی است ویک صداومتحدبا"استوا" به صف می شوندوبرخدایی واحدویکتاتعظیم می کنند.اگرلباس های تنگ

ومدروزبه بازارهای ماواردشده،نتیجه ایمان ضعیف مردمی است که آشنایی چندانی باقرآن وسنت ندارند.آنهاناآگاهانه بدان تمایل دارند

وخیلی زودهم ازآن زده می شوندزیراکه زیبایی درسادگی است وسادگی هیچ گاه ازمدنمی افتد.اگرشلوارهای جوانان ماپایین کمرشان است

اسیرفرهنگ بی فرهنگی تقلیدشده اندنه مدهای پیشرفته.درخانه هیچ مسلمان معتقدی شبکه های مخرب اسراییلی روشن نمی شود.

درخانه های ماهرروزطنین قرآن برپاست وبرنامه های توحیدی وصفوف دشمن شکن.درگوشی های همراه ماپیام های عالمانه ومتفکرانه ردوبدل میشود

تاهرچه بیشتردراعماق آیات قرآن تفکرشودونسلی روشن وهدایت یافته تربیت شود.آنان که به جزالله دوستی رابرای خودبرگزیده انداززیان دیدگانند.

خواهران مابابرادران ایمانی خودرفتاری انسانی ودرچارچوب ایمان دارندولاغیر.وهرکسی رابرای رضای خدادوست میداریم نه برای ارضای هوس!

هنوزهم به زبان فصیح عربی افتخارمی کنیم وکودکانمان راباآن آموزش میدهیم تاقرآن رابه بلیغ ترین شیوه بیاموزند.دولت هایی که محیط علمی

وفرهنگ اسلامی راازملتشان محروم کننددولت سربلندی نخواهندبودوازدرون وبرون خواهندپاشید.فرارنخبگان به کشورهای غربی معضلی است

که دامن گیرهرکشوری می شودوربطی به اسلام نداردهرچندآن هابرای ترقی وپیشرفت خودشان بودتادرخدمت دین وکشورشان قراربگیرند

ولی هرگزاین گونه نخواهدماندوظلم پایدارنخواهدبود.هرگاه مسجدی ازشیعیان یامسلمانان سنی موردهجوم بمب گذاران

ازخدابی خبرقرارمی گیردیقین داریم که کار افکار آگاه گروه مقابل نیست بلکه دین فروشان به ظاهرمسلمان دست به آدم کشی وجنایت می زنند

زیرااسلام هرگزقتل یک انسان راقبول ندارد چه رسدبه یک مسلمان! برنامه های شماشایدبذای کوتاه مدت اثرکنداماهرگزنمی تواند

برای همیشه افکارپلیدپشت پرده تان ازچشم حقیقت بین مسلمانان دنیادوربماند.شماازبهارعربی که انقلاب مبارکی است

ومنجربه بیداری وبیزاری ازظلم شده رابه عنوان بازی وسرگرمی یادکرده ایداما ؛ما هوشیاریم ومیدانیم که استکبارتمام

سعی خود را در انحراف انقلابات وسوق دادن آن ها به سوی اختلاف به کاربسته تااز بوجود آمدن حکومت اسلامی جلوگیری کند،

شاید تقریبا موفق هم شده باشیداماوظیفه مابه عنوان یک مسلمان ،حاضربودن درعرصه سیاسی وآگاه بودن ازمسایل دنیای امروزاست

تادردامی که برایمان گذاشته ایدنیفتیم.


آری من یک مسلمان ایرانی هستم وبدان افتخارمی کنم!

جزاک الله خیرا داد کلثوم.اللهم اجعلنا من اتباع النبی المصطفی صل الله علیه و علی آله و سلم


الـلـهم ء ات أنــفـسنا تقـــواهــا و زکیـــها إنــک أنــت خــیر من زکــیها


برای نویسنده این مطلب Noha تشکر کننده ها: 3
amine69 (دوشنبه اسفند ماه 4, 1392 1:25 am), bahar (دوشنبه اسفند ماه 5, 1392 5:13 pm), salaheldinkurd (دوشنبه اسفند ماه 5, 1392 7:31 am)
رتبه: 21.43%
 
نماد کاربر
Noha
معاون و ناظر سایت
معاون و ناظر سایت
 
پست ها : 1424
تاريخ عضويت: پنج شنبه اسفند ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: pavah
تشکر کرده: 2031 بار
تشکر شده: 1557 بار
امتياز: 4930

بازگشت به عقاید و باورهای اسلامی

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان